Steeles Location

Sun Jun 04Mon Jun 05Tue Jun 06Wed Jun 07Thu Jun 08Fri Jun 09Sat Jun 10
Day ShiftDay ShiftDay ShiftDay ShiftDay ShiftDay ShiftDay Shift
Kimora
Samantha
Zara
Savana
Milan
Aria
Leanna
Kimora
Leanna
Kourtney
Tiffany
Serena
Julia
Robin
Zara
Leanna
Kimora
Anastasia
Kourtney
Mirela
Serena
Adrienne
Samantha
Robin
Zara
Zaina
Asia
Robin
Leanna
Sienna
Claudia
Zaina
Zee
Julia
Leanna
Robin
Mirela
Zee
Kimora
Kourtney
Anastasia
Tiffany
Savana
Leah
Zara
Leanna
Nora
Julia
Kimora
Robin
Tiffany
Savana
Cammy
Nilo
Kourtney
Robin
Milan
Zee
Aria
Claudia
Kelly
Evening ShiftEvening ShiftEvening ShiftEvening ShiftEvening ShiftEvening ShiftEvening Shift
Jessica
Nora
Cammy
Jennifer
Leanna
Malika
Zee
Claudia
Anastasia
Khloe
Savana
Bianca
Robin
Haifa
Leanna
Lola
Amber
Meghan
Kelly
Nora
Cammy
Claudia
Leah
Leanna
Zaina
Anastasia
Adrienne
Malika
Robin
Haifa
Lily
Nora
Jessica
Amber
Leah
Lola
Robin
Jennifer
Leanna
Sienna
Claudia
Asia
Malika
Bianca
Carmen
Meghan
Kelly
Zaina
Jessica
Carmen
Leanna
Jasmine
Sienna
Zee
Jennifer
Nora
Samantha
Bonita
Zara
Haifa
Anastasia
Cammy
Amber
Leanna
Jasmine
Sienna
Jennifer
Anastasia
Bonita
Asia
Malika
Zaina
Bianca
Nora
Jessica
Aria
Leah
Aria
Anastasia
Jennifer
Jasmine
Kelly
Lily
Zee
Kourtney
Carmen
Malika
Bonita
Claudia
Jessica
Late ShiftLate ShiftLate ShiftLate ShiftLate ShiftLate ShiftLate Shift
Sienna
Jennifer
Lily
Zee
Anastasia
Claudia
Bianca
Malika
Khloe
Samantha
Nora
Jessica
Nilo
Kelly
Lola
Rebecca
Amber
Bonita
Claudia
Nilo
Layla
Lina
Rebecca
Lily
Amber
Malika
Bonita
Carmen
Nora
Savana
Nilo
Jessica
Leah
Lola
Cammy
Carmen
Jessica
Malika
Bonita
Kelly
Bianca
Savana
Nilo
Lily
Jasmine
Jennifer
Nora
Lina
Amber
Zara
Bonita
Sienna
Anastasia
Jennifer
Bonita
Jasmine
Malika
Lily
Jessica
Rebecca
Asia
Bianca
Nilo
Amber
Jennifer
Lily
Jasmine
Anastasia
Serena
Rebecca
Carmen
Malika
Bonita
Nilo
Jessica