Tara

French/Irish
30, 5' 4"-130lbs/36D-27-38/Nat
Black Hair, Green Eyes